I Kalvsvik förskoleklass arbetar vi efter Bornholmsmodellen som är ett systematiskt upplagt och vetenskapligt utprovat program för att stimulera och utveckla barns språkliga medvetenhet före läsning.

Det har visat sig genom undersökningar bland annat på Bornholm (Bornholmsmodellen) att man faktiskt kan höja den fonologiska (språkljudet) medvetenheten hos elever genom programenliga och väl tillrättalagda övningar och lekar.

Barn som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter tjänar dessutom särskilt mycket på övningar i språklig medvetenhet som är strukturerade, kontinuerliga och som ökar i svårighetsgrad (Myrberg 2001).

Vi i förskoleklassen leker med språk varje dag i ca 15-20 minuter.