Kalvsvik förskolas pedagogiska planering inför övergången till förskoleklass

Alla blivande förskoleklassbarn har under vårterminen ett antal samverkanstillfällen med elever från förskoleklass. Detta sker genom planerade aktiviteter tillsammans som främjar möjligheten att knyta nya sociala kontakter. En pedagog från förskolan och ansvarig för förskoleklass finns alltid till hands under dessa tillfällen.

Vårterminen

• Ansvarig för förskoleklass besöker förskolan minst en gång på vårterminen.

• Barnen från förskolan besöker även sin nya skola och sitt nya klassrum och får där bekanta sig med allt nytt. De barn som nu går i förskoleklass är vid det tillfället inte på plats.

• Förskoleklass bjuder in de blivande förskoleklassare till sitt klassrum för en stunds fri lek tillsammans.

• Blivande förskoleklassare kommer redan på morgonen när skolan börjar (08:00). Barnen får var med på samlingen och ett vanligt arbetspass med förskoleklass. Det hela  avslutas med att ha rast tillsammans på skolgården.

• Under vårterminen har föräldrar och pedagoger på förskolan ett utskolningssamtal som syftar till att avrunda tiden på förskolan.

Samverkan mellan förskola och förskoleklass

• När förskoleklassen sätts samman, finns representanter från förskolans pedagoger med i processen. Förskolans pedagoger kan bidra med erfarenheter som underlättar gruppindelningen, för att göra starten i förskoleklassen så bra som möjligt för barnen.

• Under senare delen av våren har vi ett överlämningssamtal mellan pedagoger från förskolan och förskoleklassen. Där beskriver vi vilken verksamhet barnen kommer ifrån och lämnar över den sammanfattande dokumentationen.

• Vi gör en sammanfattande dokumentation om varje barn som med föräldrarnas godkännande överlämnas vid överlämningssamtalet. Dokumentationen innehåller sådan information som möjliggör för förskoleklassens personal att möta varje barn på bästa möjliga sätt.

Information

•  På vårterminen (januari-februari) blir alla föräldrar inbjudna till ett informationsmöte på skolan. En kort presentation av förskoleklassen och fritidshemmets verksamhet presenteras. rektor, fritidspedagog och ansvarig för för förskoleklassen deltar.

• Anmälan om vilken skola man som förälder kan tänka sig välja till sitt barn kommer med post under mars månad.

• Allmän information skickas ut med post till föräldrar i samband med skolstart.