Förskoleklassen infördes som egen skolform år 1998. Det är en frivillig skolform som ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. IMG_1289Utbildningen i förskoleklassen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Förskoleklassen får sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande ingår som väsentliga delar av det aktiva lärandet och elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara.

För förskoleklassen skall det finnas en rektor och utbildningen i förskoleklassen ska systematiskt och kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas såväl på huvudmannanivå som på enhetsnivå.

Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar per läsår och är avgiftsfri.

Från och med höstterminen det år barnet fyller sex år är kommunen skyldig att erbjuda plats i förskoleklass. Trots att skolformen inte är obligatorisk går de flesta av sexåringarna i förskoleklass. Barn får tas emot även som femåringar.